چند سال قبل متوجه وجود توموردی در مغزم شدم. با مراجعه به پزشک مراحل درمانم را اغاز کردم...