تومور نخاعی داشتم و در طی دو سال دوبار عمل جراحی انجام داده. روحیه خود را به شدت باخته بودم...