زمانی که پای بهبودی سرطان به میان می‌آید، هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد.